Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

DEEL 1 st: ALGEMENE VOORWAARDEN HUURFACILITEITEN

ARTIKEL 1: RESERVERING
De reservering is overeengekomen tussen de verhuurder Nancy HUBAUT
- Telefoon : +32 496 14 61 82
- E-mail: gitedubaroudeur@proximus.be
- Rekeningnummer: BE03 0637 8348 3684


en de huurder wiens contactgegevens staan vermeld op pagina 1 van dit document.

Het contract is een toeristisch huurcontract. De korte duur van het contract vormt een essentiële voorwaarde zonder welke het contract niet zou zijn gesloten. De huurder kan zijn hoofdverblijf niet in het gehuurde gebouw vestigen.

De huurder verbindt zich ertoe de rust en het respect van de omwonenden te verzekeren.

ARTIKEL 2 : VOORWAARDEN
Het verhuren wordt effectief door de betaling van een aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf; te betalen op bankrekeningnummer BE03 0637 8348 3684 uiterlijk 8 dagen na ontvangst van dit document.

De totale huurprijs is inclusief het verblijf met de volgende toeslagen inbegrepen: lasten, toeristenbelasting.
Het omvat echter niet de huurgarantie en eventuele andere toeslagen.

De huurwaarborg, ten bedrage van € 250,- (tweehonderdvijftig euro), wordt 30 dagen voor aankomst gestort op bankrekeningnummer BE03 0637 8348 3684.
De borg wordt binnen 8 dagen na vertrek geretourneerd indien er geen schade is aan de accommodatie, bijgebouwen en omgeving. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gîte te weigeren als de borg niet wordt betaald.

De verhuurder koos stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com.
Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout...
In geval van problemen moet de klant zich enerzijds tot zijn bank en anderzijds tot de vestiging wenden om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.

ARTIKEL 3 : BETALING VAN HET SALDO
Het resterende saldo, overeenkomend met 70% van de prijs van het verblijf, dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te worden betaald op bankrekeningnummer BE03 0637 8348 3684.
Bij meerdere huurders zijn de schulden en vorderingen gezamenlijk en ondeelbaar.

In geval van annulering of no-show van de klant, zal de verhuurder de kredietkaart van de klant afschrijven volgens de annuleringsvoorwaarden (cf. artikel 4).

ARTIKEL 4 : ANNULERING DOOR DE HUURDER
Annulering dient per aangetekende brief of e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven.

Er wordt rekening gehouden met de volgende kosten:
-
vanaf de reserveringsdatum tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de prijs van het verblijf;
-
vanaf 29 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek inbegrepen of bij no-show op de verblijfplaats: 100% van de prijs van het verblijf.

In geval van overmacht (of optreden van de prins) voor de ene of de andere partij wordt de huurovereenkomst opgeschort en uitgesteld naar een tussen partijen nader overeen te komen latere datum.

Indien er binnen een periode van 18 maanden geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen de betaalde bedragen volledig aan de huurder worden terugbetaald.

Voornoemde kosten zijn niet van toepassing als de huurder of de eigenaar voor dezelfde periode een vervanger vindt.

SECTIE 5 :VERZEKERING
- Brand verzekering :
De huurder verklaart voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (vakantieverzekering). Anders stemt de huurder ermee in een contract te ondertekenen dat dit risico dekt.

- Gezinsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (privé):
De huurder verklaart gedekt te zijn door een familie RC.

De eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de huurder of de personen die hem vergezellen zijn meegebracht.

ARTIKEL 6 : VERKORTING VAN HET VERBLIJF
Een aan de huurder toe te rekenen verkorting van het verblijf geeft geen recht op restitutie.

ARTIKEL 7 : HUISDIEREN
Huisdieren die de huurder vergezellen, dienen bij toelating te worden gemeld aan de verhuurder.
Er kan een eventuele toeslag van toepassing zijn.

ARTIKEL 8 : INVENTARIS
Er wordt overeengekomen dat een inventarisatie van het gehuurde, meubilair, apparatuur en gebruiksvoorwerpen plaatsvindt bij ingebruikname en bij vertrek van de huurder. Elk verlies of elke beschadiging evenals het niet respecteren van de netheid van de lokalen geven recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 9 : KLACHTEN
Elke klacht moet binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekend schrijven aan de verhuurder worden gericht. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.


2e DEEL: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONLINE VIA CRO

ARTIKEL 1   : OBJECT
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gedaan met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

ARTIKEL 2 : AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is.De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

ARTIKEL 3 : PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

ARTIKEL 4 : RESERVERING
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeschakeld.De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

ARTIKEL 5 : RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: ingave van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en tot slot de validatie van de reservering door de klant.

ARTIKEL 6 : BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen.De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging samen. waar de klant zijn klachten kan indienen.

ARTIKEL 7 : HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- huisvesting anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

ARTIKEL 8 : RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen.Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.